کتاب هزارگوهر- 844


 مولاعلی ع844 «مِن عِزِّ النَّفسِ لُزومُ القَناعَةِ»


 قناعت پیشه کردن از عزّت نفس است


قناعت گرامى کند بنده را 

بر افرازد آن، خوار شرمنده را 

توانگر شود گر بفقر اندر است‏

چو او را بهین خصلتى رهبر است

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م .الف زائر


منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 843


مولاعلی ع


843 «مِن اَفضَلِ الوَرَعِ اِجتنابُ المَحَرَّماتِ. مِن 


اَفضَلِ البِرُّ بِرُّ الأَیتامِ»


 پرهیز از حرام از بالاترین پارسائی ها 

است. به یتیمان نیکى کردن از برترین 

نیکى ‏ها است


چو کس را بود اجتناب از حرام


بر او زهد و پرهیز باشد تمام‏


 از آن نیست خیرى پسندیده‏ تر

 که باشد ترا بر یتیمان نظر


=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر


منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 842


 مولاعلی ع842 «مِن عَلاماتِ الإِدبارِ مُقارَنَةُ الأَراذِلِ»


 به فرومایگان پیوستن از نشانه ‏هاى تیره روزى است


چو با ناکسان یار و همدم شوى


سرانجام آشفته از غم شوى‏

 دلالت کند بر نگون بختیت‏

 چه حاصل ز اصرار و سر سختیت‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر - حدیث 841

 

  مولا علی  ع


841 «مِن التَّوانى یَتَوَلّدُ الکَسَلُ»


 از سستى و تنبلى کسالت زاید


بپرهیز از سستى و کاهلى

که سستى پدید آید از غافلى

 نزاید ز سستى بجز درد و رنج‏

‏ ز کوشش توانى رسیدن به گنج‏

=

  کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع
سستى

کتاب هز ارگوهر- حدیث 840


مولاعلی ع840 «مِن اَحسَنِ العَقلِ اَلتَّحَلّى بِالحِلمِ»


 خود را به زیور بردبارى آراستن از نهایت

 خردمندى است


چو خواهى بهین زیور اى با خرد

تو را جامه بردبارى سزد 

 بود حلم، از غایت عقل و راى‏

شکیبا نخواهد فتادن ز پاى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء  الله مجدی

=

گرد آوری  : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 839


مولاعلی ع


839 «مِن کَمالِ الکَرَمِ تَعجیلُ المَثوبَةِ»


 زود پاداش دادن از کمال بزرگوارى است


به پاداش نیکى نمودن شتاب

فزودن به میزان اجر و ثواب

 کمال عطا و سخاوت بود

 زرادىّ و فرط کرامت بود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م . الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 838


مولاعلی ع838 «مِن اَشَدِّ عیوبِ المَرء اَن تَخفى عَلَیهِ عُیوبُهُ»


 از بدترین عیوب انسان آن است که عیبهایش 

بر او پوشیده باشد


چو باشد عیوبت ز چشمت نهان

نباشى بخوبى تو آگه از آن

 خود آن باشد البتّه عیبى عظیم‏

 از آن باش پیوسته در خوف و بیم‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 637


 مولا علی ع


837 «مِن اَفضَلِ المَکارِمِ بَثُّ المَعروفِ» 


منتشر ساختن نیکى از برترین بزرگواری ها است


پراکندن نیکى اندر جهان، 


به تحسین نیکان گشودن زبان

زعقل و کمال مروّت بود

 ز پاکىّ اصل و فتوّت بود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 836


مولاعلی ع836 «مِن اَقبَحَ اللّومِ غَیبَةُ الأخیارِ»


 بدگوئى کردن از نیکان از بدترین ناکسى‏ ها است


زنیکان بغیبت مکن هیچ یاد 


تو را فرصت زشتگوئى مباد 

که از آن نباشد بتر، ناکسى‏

از این ره بمقصود خود کى رسى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هز ارگوهر- حدیث 835


مولاعلی ع835 «مِن اَحسَنِ النَّصیحَةِ الأبانَةُ عَن القَبیحَة» 


کشف اعمال زشت (و منع کننده آن)


از بهترین نصایح است


چو با پند و اندرز اى هوشیار

بدیهاى کس را کنى آشکار، 

 از آن نیست پندى پسندیده ‏تر

نه چیزى از آن است بگزیده ‏تر

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری  :  م.الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتا ب هزارگوهر - حدیث 849


مولاعلی ع849 «مِن کَمالِ السَّعادَةِ اَلسَّعىُ

 فى صَلاحِ الجُمهور»


 در اصلاح کار مردم کوشیدن از کمال 

خوش بختى است


سعادت بود سعى در کار خلق


کشیدن به تن بارى از بار خلق‏

 ز خدمت‏گزارى نکردن ابا


 زدن گام اندر طریق صفا

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری :  م.الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هز ار گوهر- حدیث 848


     


مولا علی  ع


 

848 «مِن اَشرَفِ اَفعالِ الکَریمِ تَغافُلُهُ عَمّا یَعلَمُ»


 از برترین کارهاى جوانمرد آنست که 

خود را از آنچهمی داند به بی خبرى بزند


کریم ار زعیبى بود با خبر

چو او را بود پاک اصل و گهر

 زفرط شرافت تغافل کند

 بود عارف امّا تجاهل کند

=

        کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 847مولاعلی ع


847 «مِن طَبایِعِ الجُهّالِ اَلتَّسرُّعُ اِلى 


الغَضَبِ فى کُلِّ حالِِ»


 در هر حالى زود خشمگین شدن از 

اخلاق جاهلان است


شتابنده بودن براه غضب

خود افکندن از خشم اندر تعب،

، نباشد بجز شیوه جاهلان‏

                                                    صبورى، بود عادت عاقلان 

=

 =

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 846


مولاعلی ع846 «مِن اَفضَلِ الأَعمالِ ما اَوجَبَ

   

الجَنَّةَ وَ اَنجى مِن النّارِ»

 

بالاترین کارها آنست که بیشتر بهشت را بر انسان 

واجب گرداند، و او را از دوزخ رهاننده تر باشد


چو کارى رساند ترا بر بهشت،


شود بر تو فرخنده ز آن سرنوشت

 رهاند ترا ز آتش دوزخ آن،

 بود بهترین کارها بی گمان‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 845


مولاعلی ع


845 «مِن اَشرَفُ الشّیَمِ اَلوَفاءُ بِالذَّمَمِ»


 وفاى بعهد از بهترین خویها است


به عهد و به پیمان وفا بایدت 

به کردار، صدق و صفا بایدت

بود بهترین شیوه این خلق و خوى‏

‏ به پیمان شکستن مبر آبروى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع