کتاب هزارگوهر- حدیث 924

 

 مولاعلی ع


924 «مَن لَم یَصبِر عَلى مَضَضِ التَّعلیم ِبَقىِ فى ذُلِّ الجَهلِ»


کسى که رنج آموختن را تحمّل نکند، در
خوارى نادانى بماند

    نباشد چو در امر آموختن
    تو را صبر بر سوزش سوختن


 بمانى تو در خوارى جهل خویش‏

 برى شرمسارى از اندازه بیش‏

==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائرمنبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 927


مولاعلی ع


927 «مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ»

 هر کس تخم دشمنى بکارد خوشه زیان بدرود

    چو کارد کسى تخم کین در ضمیر

    کند دشمنى با صغیر و کبیر

 نه او بدرود جز زیان و ضرر


  نه اوباشد ایمن ز بیم وخطر

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 949


مولاعلی ع


949 «نَزِّل نَفسَکَ دونَ مَنزِلتِها تُنزِّلُکَ النّاسُ فَوقَ مَنزِلَتِکَ» 


خودت را از مرتبه ‏ات پائین‏تر بیاور تا مردم ترا از

 جایگاهت بالاتر ببرند


    چو خواهى که قدرت شود بیشتر

    تو در راه عزّت روى پیشتر

 فرود آر نفس خود از جاى خویش‏

 تواضع سزد مر ترا هر چه بیش‏

=

کتا ب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م  .الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 949


مولاعلی ع


949 «نَزِّل نَفسَکَ دونَ مَنزِلتِها تُنزِّلُکَ النّاسُ فَوقَ مَنزِلَتِکَ» 


خودت را از مرتبه ‏ات پائین‏تر بیاور تا مردم ترا از

 جایگاهت بالاتر ببرند


    چو خواهى که قدرت شود بیشتر

    تو در راه عزّت روى پیشتر

 فرود آر نفس خود از جاى خویش‏

 تواضع سزد مر ترا هر چه بیش‏

=

کتا ب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م  .الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 950


مولاعلی ع


950 «نَومُُ عَلى یَقینِ خَیرُُ مِن صَلاةِِ عَلى شَکِِّ»


 بحال یقین خوابیدن بهتر از نماز 

خواندن با شکّ است


    بود خفته بودن بحال یقین

    بدل داشتن حبّ ایمان و دین

 نکوتر که با شکّ و تردید راى،

 تو آرى نمازى برادر بجاى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء  الله مجدی

=

گردآ وری : م. الف ز ائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 950


مولاعلی ع


950 «نَومُُ عَلى یَقینِ خَیرُُ مِن صَلاةِِ عَلى شَکِِّ»


 بحال یقین خوابیدن بهتر از نماز 

خواندن با شکّ است


    بود خفته بودن بحال یقین

    بدل داشتن حبّ ایمان و دین

 نکوتر که با شکّ و تردید راى،

 تو آرى نمازى برادر بجاى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء  الله مجدی

=

گردآ وری : م. الف ز ائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 920


مولاعلی ع


920 «مَن وَقَّرَ عالِماََ فَقَد وَقَّرَ رَبَّهُ»

 هر کس دانشمندى را احترام کند، پروردگار
 خود را گرامى داشته است


    چو کس عالمى را بدارد عزیز

    به تحقیق باشد ز اهل تمیز


 خدا را نموده است او احترام‏

 بر او باد صدها درود و سلام‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 925


 مولاعلی ع


925 «مَنِ اعتَرَفَ بِالجَرائِر اِستَحَقَّ المَغفِرَةَ»

 هر کس به گناهان خود اعتراف کند، سزاوار
 آمرزش است


    چو اقرار ورزد کسى بر گنه،


    بداند که باشد بسى رو سیه،


 سزاوار باشد بعفو و گذشت‏

 خوش آن کس که گرد گناهى نگشت‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 922


مولاعلی ع922 «مَن باعَ اخِرَتَهُ بِدنیاهُ خَسِرَهُما. مَنِ ابتاعَ

اخِرَتَهُ بِدنیاه رَبَحَهُما» هر کس آخرتش را به دنیایش بفروشد، هر دو را از دست
 مى‏ دهد. هر کس آخرتش را با دنیایش بخرد، از
هر دو سود مى ‏برد


    کسى کآخرت را به دنیا فروخت،
    نداند هم آن و هم اینش بسوخت‏


کسى کآخرت را به دنیا خرید،

 به او خیر فانىّ و باقى رسید

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 948


مولا علی ع


948 «نَکیُر الجَوابِ مِن نَکیرِ الخِطاب» 


«جواب بد نتیجه خطاب بد است»


چو کس را به زشتى نمایى خطاب

از او زشت خواهى شنیدن جواب

 بدى را نباشد بجز بد جزا

‏ مکن بد که بد بینى از ناسزا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 948


مولا علی ع


948 «نَکیُر الجَوابِ مِن نَکیرِ الخِطاب» 


«جواب بد نتیجه خطاب بد است»


چو کس را به زشتى نمایى خطاب

از او زشت خواهى شنیدن جواب

 بدى را نباشد بجز بد جزا

‏ مکن بد که بد بینى از ناسزا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 955


مولاعلی ع


955 «وَ اللّهِ لا یُعَذّبُ اللهُ سُبحانَهُ مُؤمِناََ بَعدَ الإیمانِ

 اِلّا بِسوء ظَنِّه وَ سوء خُلقِه»


 بخدا سوگند خداوند پاک مؤمنى را عذاب

 نمى‏ کند مگر به علّت بد گمانى و کج خلقى وى.


بود دور از مؤمن پارساى

به روز قیامت عذاب خداى‏ 

 مگر بد گمان باشد و زشتخوى‏

که بد خوبتر باشد از زشتروى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاءالله مجدی

=

گرد آوری : م .الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 955


مولاعلی ع


955 «وَ اللّهِ لا یُعَذّبُ اللهُ سُبحانَهُ مُؤمِناََ بَعدَ الإیمانِ

 اِلّا بِسوء ظَنِّه وَ سوء خُلقِه»


 بخدا سوگند خداوند پاک مؤمنى را عذاب

 نمى‏ کند مگر به علّت بد گمانى و کج خلقى وى.


بود دور از مؤمن پارساى

به روز قیامت عذاب خداى‏ 

 مگر بد گمان باشد و زشتخوى‏

که بد خوبتر باشد از زشتروى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاءالله مجدی

=

گرد آوری : م .الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 926


 مولا علی ع


926 «مَن سَلَّ سَیفَ البَغىِ اُغمِدَ فى رَأسِه»


 هر کس تیغ ستم بر کشد بر سر خودش غلاف


شود (بر مغز وى فرود آید)

    چو کس بر کشد تیغ ظلم و ستم


    دل ناتوان را کند خون ز غم


 شود بر سرش تیغ کینش غلاف‏

 چنین است پایان کار خلاف‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :م .الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 956


 مولاعلی ع


956 «وَجیهُ النّاسِ مَن تَواضَعَ مَعَ رَفعَةِِ وَ ذَلَّ مَعَ مَنَعَةِِ»


 آبرومند کسى است که با بلندى قدر

 فروتنى کند و با بزرگى کوچکى نماید


کسى را بود عزّت و احترام،

که باشد فروتن چو دارد مقام‏ 

 کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سید عطاءالله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 956


 مولاعلی ع


956 «وَجیهُ النّاسِ مَن تَواضَعَ مَعَ رَفعَةِِ وَ ذَلَّ مَعَ مَنَعَةِِ»


 آبرومند کسى است که با بلندى قدر

 فروتنى کند و با بزرگى کوچکى نماید


کسى را بود عزّت و احترام،

که باشد فروتن چو دارد مقام‏ 

 کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سید عطاءالله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 952


 مولاعلی ع


952 «وَلَدُ السّوء یَهدِمُ الشَّرَفَ وَ یَشینُ السَّلَفَ»


 فرزند بد شرف خانواده را از بین مى‏ برد و گذشتگان

 را بد نام میکند


چو فرزند باشد ترا ناخلف

نماند دگر خاندان را شرف

 دهد زحمت جدّ و آبا بباد

‏ تو را همچنو جانشینى مباد

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری :  م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 952


 مولاعلی ع


952 «وَلَدُ السّوء یَهدِمُ الشَّرَفَ وَ یَشینُ السَّلَفَ»


 فرزند بد شرف خانواده را از بین مى‏ برد و گذشتگان

 را بد نام میکند


چو فرزند باشد ترا ناخلف

نماند دگر خاندان را شرف

 دهد زحمت جدّ و آبا بباد

‏ تو را همچنو جانشینى مباد

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری :  م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 929


مولاعلی ع


929 «مَن لَم یَتَّعِظ بِالنّاسِ وَعَظَ اللّهِ النّاسَ بِهِ»


 کسى که از مردم عبرت نیاموزد، خداوند
او را عبرت دیگران قرار دهد


    نیاموزد ار کس ز مخلوق پند


    نباشد مصون از زیان و گزند


 خدایش کند عبرت دیگران‏

 نمى‏باش از نفس خود در امان‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.ا لف زائر
منبع این نوشته : منبع
عبرت

کتاب هز ارگوهر- حدیث 951


مولاعلی ع


951 «نَفَس المَرء خُطاهُ اِلى اَجَلِه»


 نفس کشیدن انسان گامهاى او 

بسوى مرگ است


    شود کوته عمر تو از هر نفس

    ترا غفلت از کار خود نیست بس

 ترا او کشاند بسوى هلاک‏

‏ نماند کسى زنده در روى خاک‏

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف ز ائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هز ارگوهر- حدیث 951


مولاعلی ع


951 «نَفَس المَرء خُطاهُ اِلى اَجَلِه»


 نفس کشیدن انسان گامهاى او 

بسوى مرگ است


    شود کوته عمر تو از هر نفس

    ترا غفلت از کار خود نیست بس

 ترا او کشاند بسوى هلاک‏

‏ نماند کسى زنده در روى خاک‏

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف ز ائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 933


  مولاعلی ع


933 «مَن لَم َیَرحَمِ النّاسَ مَنَعَهُ اللّهَ تَعالى رَحمَتَهُ»


 کسى که به مردم رحم نکند خداى بزرگ رحمتش


 را از او دریغ دارد

    چو رحمت نیارد بمردم کسى
    بود دور از راه شفقت بسى‏


 کند رحمتش را خدا ز او دریغ‏

رود کوکب بخت او زیر میغ‏

==

کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآ وری  : م.ا لف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حد یت 928


 مولاعلی ع


928 «مَن لَم یَتَعَلَّمَ فى الصِّغَرِ لَم یَتَقَدَّم فى الکِبَرِ»

 کسى که در کوچکى دانش نیاموزد، در

بزرگى پیشوا نگردد


    چو دانش بخردى نیاموختى،

    نه ز علم و ادب توشه اندوختى


 بوقت بزرگى تو اى بینوا

 چسان مى‏توانى شدن پیشوا

-

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هز ارگوهر- حدیث 921


مولاعلی ع


921 «مَن عَرَفَ العِبرَةَ فَکَاَنَّما عاشَ الأوَّلین»


 آن کس که عبرت آموز باشد، مانند آن است


که در میان پیشینیان مى‏زیسته است

    چو گیرد کسى عبرت از روزگار

    نگردد بر او هیچگه کار، زار


 چنان است کان شخص روشن روان

 همى آید از نزد پیشینیان‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 931


مولاعلی ع


931 «مَن شَبَّ نارَ الفِتنَةِ کانَ وَقودََاَ لَها»

 کسى که آتش فتنه را روشن کند، خودش
هیزم آن مى‏ شود


    چو کس آتش فتنه روشن کند،
    بتن گر ز پولاد جوشن کند


 بسوزد در آن آتش آن نابکار

شود روز روشن بر او شام تار

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر==


منبع این نوشته : منبع
روشن

کتاب هزارگوهر- حدیث 923


مولاعلی ع


923 «مَن قَعَدَ بِهِ حَسَبُهُ نَهَضَ بِهِ اَدَبُهُ»


 کسى که پستى گوهرش او را بیفکند، دانش
 و ادبش او را برافرازد


    چو از پستى دودمان و نژاد
    کسى را رود آرزوها به باد


 کند دانش او را بسى سربلند

 ز یمن ادب گردد او ارجمند

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م . الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 947


مولاعلی ع947 «نِعمَ الطّارِدُ لِلهَمِّ الاِتِّکالُ عَلى القَدَرِ»


 تکیه بر قضا و قدر رافع خوبى براى

 غصّه و غم است


برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن

چو کس را رضایت بود بر قضا

‏ شود از غم و رنج گیتى رها

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری  :م .الف ز ائرمنبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 947


مولاعلی ع947 «نِعمَ الطّارِدُ لِلهَمِّ الاِتِّکالُ عَلى القَدَرِ»


 تکیه بر قضا و قدر رافع خوبى براى

 غصّه و غم است


برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن

چو کس را رضایت بود بر قضا

‏ شود از غم و رنج گیتى رها

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری  :م .الف ز ائرمنبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 932


مولاعلی ع932 «مَن جاهَدَ اِلى اِقامَة ِالحَقِّ وُفِّقَ»


 هر کس در راه بر پاى داشتن حقّ بکوشد


 پیروز مى‏ شود

    کند کس چو اندر ره حقّ جهاد
 

  به پیکار باطل بکوشد زیاد


 سرانجام بر باطل آرد شکست‏

 و را رایت فتح افتد بدست‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطا  ء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف ز ائر
منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 953


  مولاعلی ع


953 «واضِعُ العِلمِ عِندَ غَیرِ اَهلِهِ ظالِمُُ لَهُ»


 کسى که به نا اهل دانش بیاموزد به علم

 ستم کرده است


چو دانش به نا کس بیاموختى

دل اهل معنى بسى سوختى‏ 

به دانش ستم کردى اى اوستاد

ز ناکس نباید کنى هیچ یاد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع
دانش

کتاب هزارگوهر- حدیث 953


  مولاعلی ع


953 «واضِعُ العِلمِ عِندَ غَیرِ اَهلِهِ ظالِمُُ لَهُ»


 کسى که به نا اهل دانش بیاموزد به علم

 ستم کرده است


چو دانش به نا کس بیاموختى

دل اهل معنى بسى سوختى‏ 

به دانش ستم کردى اى اوستاد

ز ناکس نباید کنى هیچ یاد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر
منبع این نوشته : منبع
دانش

کتاب هزارگوهر- حدیث 930


مولاعلی ع


930 «مَن لَم یَرضَ بِالقَضاء دَخَلَ الکُفرُ فى دینِهِ»

 هر کس به قضاى الهى راضى نباشد، کفر
 در دینش راه یابد


    چو شاکى بود بنده‏اى از قضا،

    نپوید براه رضاى خدا


 ورا کفر در دین شود راهیاب‏

 ز حکم قضا و قدر سر متاب‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآور ی: م . الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 954


مولاعلی ع


954 «واضِعُ مَعروفِهِ عِندَ غَیر مُستَحَقّهّ مُضَیّعُُ لَهُ»


 کسى که در باره غیر مستحقّ خوبى کند، نیکى 

خود را تباه کرده است


به  نا اهل نیکى سزاوار نیست

به هر جاى شایسته هر کار نیست‏

 مکن نیکى خویشتن را تباه‏

 برادر ز بیراهه بشناس راه‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر

منبع این نوشته : منبع

کتاب هزارگوهر- حدیث 954


مولاعلی ع


954 «واضِعُ مَعروفِهِ عِندَ غَیر مُستَحَقّهّ مُضَیّعُُ لَهُ»


 کسى که در باره غیر مستحقّ خوبى کند، نیکى 

خود را تباه کرده است


به  نا اهل نیکى سزاوار نیست

به هر جاى شایسته هر کار نیست‏

 مکن نیکى خویشتن را تباه‏

 برادر ز بیراهه بشناس راه‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر

منبع این نوشته : منبع