کتاب هزارگوهر- حدیث 922


مولاعلی ع922 «مَن باعَ اخِرَتَهُ بِدنیاهُ خَسِرَهُما. مَنِ ابتاعَ

اخِرَتَهُ بِدنیاه رَبَحَهُما» هر کس آخرتش را به دنیایش بفروشد، هر دو را از دست
 مى‏ دهد. هر کس آخرتش را با دنیایش بخرد، از
هر دو سود مى ‏برد


    کسى کآخرت را به دنیا فروخت،
    نداند هم آن و هم اینش بسوخت‏


کسى کآخرت را به دنیا خرید،

 به او خیر فانىّ و باقى رسید

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
منبع این نوشته : منبع